Profile
General Information


Languages
What you teach and speak

Biography
Write about yourself and your qualifications.

Introduce yourself to the find my treacher community. Include your qualifications and experiences, as well as your teaching style and approach to language learning


Photo ID
Please upload a government ID (passport, driver's license or other form of governmental identity card) verifying your identity.

Consulting Agreement
Please read and accept the find my treacher Consulting Agreement.


 

1เข้าถึงกลุ่มลูกค้าใหม่

  • ลูกค้าติดต่อต้องการคุณครูสอนพิเศษ/ติวเตอร์ผ่านเว็บไซต์ของเรา
  • ลูกค้ากรอกแบบฟอร์มและข้อมูลรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับสิ่งที่อยากจะเรียน
  • เราส่งแบบฟอร์มให้คุณทางอีเมล

2เลือกลูกค้า

  • คุณจะพบแบบฟอร์มของลูกค้าหลายๆคน และข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่ลูกค้าต้องการเรียน
  • เลือกลูกค้าที่คุณต้องการติดต่อและจ่ายค่าธรรมเนียมเล็กน้อย (20-40 บาท)
  • ติดต่อลูกค้าด้วยตัวคุณเองโดยตรงผ่านเบอร์โทร ไลน์ หรืออีเมล

3เริ่มการสอน

  • ลูกค้าทุกๆคนจะได้รับการติดต่อจากคุณครู 3-5 ท่าน เพื่อเปรียบเทียบและเลือก
  • หลังจากลูกค้าเลือกคุณแล้ว ทำการนัดหมายเพื่อบทเรียนแรกได้เลย
  • ลูกค้าจะจ่ายเงินค่าเรียนให้กับคุณโดยตรง เราไม่คิดค่าธรรมเนียมใดๆในการสอนทั้งสิ้น